بیمه مسئولیت مدیران آژانس های مسافرتی

بیمه مسئولیت مدیران آژانس های مسافرتی travel-agency

بیمه مسئولیت مدیران آژانس های مسافرتی

بیمه مدیران آژانس مسافرتی بیمه کارآفرین
مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال خسارات جانی و مالی وارده به شرکت کنندگان در تورهای مسافرتی، بدین معنی که چنانچه در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام وظایف خود خسارات بدنی یا مالی به شرکت کنندگان در تورهای اعزامی توسط بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه گر خسارات وارده را جبران خواهد نمود.