بیمه دندانپزشکی sos

بیمه دندانپزشکی sos dandanpezeshki

بیمه دندانپزشکی sos

بیمه دندانپزشکی sos

بیمه دندانپزشکی بیمه دندانپزشکی sos بیمه دندان پزشکی اس او اس بیمه کمک رسان ایران
 
به دنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات بیمه دندانپزشکی sos به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح بیمه دندانپزشکی اس او اس کمک رسان از تاریخ 1398/01/01 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

مشخصات عمده طرح ها به شرح زیر است :
 
  طرح طلایی بیمه دندانپزشکی sos طرح نقره ای بیمه دندانپزشکی sos
سقف تعهدات سالیانه (ریال) 40،000،000 15،000،000
حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال) 7،950،000 4،750،000