عیوب اساسی پنهان ساختمان

عیوب اساسی پنهان ساختمان oyob-asasi-penhan

عیوب اساسی پنهان ساختمان

بیمه مسئولیت عیوب اساسی پنهان ساختمان و نظام مهندسی بیمه کارآفرین

شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

‫فصل اول‪:‬کلیات‬

ماده 1-‬اساس قرارداد

‫این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب 1316 و پیشنهاد بیمه گذار (که جزو لاینفک بیمه نامه میباشد ) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین میباشد ‪.‬آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و‬همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گذار اعلام گردیده است جزو تعهد ات بیمه گر محسوب نمیشود‪

ماده 2- تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی برابر‬ تعریف مقابل آن به کار رفته است‪:
‬‬
‫‪-1‬بیمه گر‪:‬شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت‬ حق بیمه جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد‪.
‬‬
‫‪-2‬بیمه گذار‪:‬شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نموده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

‫‪-3‬ذینفع :‬ شخصی است که در زمان تحقق خسارت موضوع بیمه مالک ساختمان باشد‪.

‬‬4- حق بیمه: ‪مبلغی است که بیمه گذار موظف است در ازای تعهد بیمه گر جهت پرداخت خسارت های‬مشمول این بیمه نامه در هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص شده است به بیمه گر‬ پرداخت نماید.
‬‬
‫‪-5‬مبلغ بیمه شده : مبلغی است که در بیمه نامه درج شده است و حداکثر تعهد بیمه گر را تعیین می کند.

‬‬6- ارزش واقعی‪:‬هزینه برآوردی ساخت موضوع بیمه شامل هزینه های مربوط به نوسازی یا بازسازی سازه های‬ا ‫اصلی و جانبی‪ ،‬هزینه های طراحی مربوط‪ ،‬هزینه اخذ پروانه ساختمان‪ ،‬هزینه های مقاوم سازی‪ ،‬تخریب‪،‬‬ ‫پاکسازی و برداشت ضایعات و هزینه اخذ مجوزهای مربوط به نوسازی یا بازسازی
‬‬
‫‪-7‬موضوع بیمه‪:‬کل بنه یا هر ساختمان مسکونی‪ ،‬اداری و یا تجاری که مشخصات آن در این بیمه نامه درج‬ شده است‪
‬‬
‫‪-8‬گواهی پایان کار کلی ساختمان‪ :‬اولین گواهی پایان کاری که مراجع ذی صلاح مبنی بر اتمام کار ساختمان‬ صادر کرده باشد.
‬‬
‫‪-9‬مدت بیمه‪:‬دوره پوشش این بیمه است که از تاریخ صدور اولین گواهی پایان کار کلی ساختمان آغاز شده‬ و پایان آن در بیمه نامه تعیین شده است‪
‬‬
‫‪-10‬سازه های اصلی ساختمان‪:‬کلیه سازه های باربر اصلی که برای پایداری و استحکام ساختمان ضروری هستند ‬شامل پی‪ ،‬اسکلت‪ ،‬سقف و سفتکاری ها‪‬‬
‫‪
11‬- سازههای جانبی ساختمان‪:‬کلیه اجزای غیر باربر ثابت ساختمان شامل نمای ساختمان‪ ،‬عایق ها‪ ،‬تجهیزات و‬ تأسیسات مکانیکی‪ ،‬تاسیسات برقی و آسانسورها‪
‬‬
‫‪-12‬عیوب اساسی و پنهان‪:‬هرگونه نقص ‬در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی نادرست‪،‬‬ کاربرد مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که پس از صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان‬ آشکار شود‪

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان

شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی پنهان ساختمان بیمه کارآفرین