بیمه مهندسی کارآفرین

بیمه مهندسی کارآفرین mohandesi

بیمه مهندسی کارآفرین

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی تمام خطر نصب (EAR)
بیمه تمام خطر نصب یكی از انواع رشته های بیمه مهندسی و جدیدترین آنهاست و امروزه در دنیا كاربرد فراوانی دارد. این نوع بیمه ، معمولا پوششهای لازم را در زمان نصب كلیه ماشین آلات صنعتی ، كارخانه ها و همچنین ساخت اسكلتهای فلزی ساختمانهای بلند، ارائه می دهد.
در گذشته برای پوشش دادن كلیه خطرات یك پروژه می بایست بیمه نامه های متعددی از شركتهای بیمه تهیه شودتا خطرات گوناگونی چون آتش سوزی ، مسئولیت مدنی ، سرقت ، دزدی با شكستن حرز، سیل ، طوفان و زلزله راپوشش داد. اما بیمه نامه تمام خطر نصب ، پوششی كلی ارائه می دهد و تمام موارد پیشگفته را دربرمی گیرد
امروزه پیمانكاران یا صاحبان پروژه های سنگین با خطرات متعددی روبه رویند و منابع تأمین كننده اعتبار این گونه پروژه ها غالباً بانكها هستند و بانكها نیز در صورتی برای چنین مواردی سرمایه گذاری می كنند كه مطمئن باشند خطری سرمایه گذاری را تهدید نمی كند، از این رو ارائه بیمه نامه هایی مانند بیمه مهندسی تمام خطر نصب برای پروژه هایی كه توسط بانكها و یا دولتها سرمایه گذاری می شود الزامی است .

مواردی كه در تعهد بیمه گر است
بیمه مهندسی تمام خطر نصب ، پوشش گسترده ای برای هرگونه خسارت پیش بینی ناپذیر ناگهانی به ماشین آلات ، كوره ها واموال واقع در محل نصب كه متعلق به بیمه گذار بوده و یا در اختیار وی قرار داشته است ارائه می دهد. خسارات وارده به اموال بیمه گذار كه ناشی از علل زیر باشد در تعهد بیمه گر است
خسارات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سقوط هواپیما و عملیات آتش نشانی
خسارات ناشی از سیل ، باران ، برف ، بهمن ، امواج دریا و طوفان
خسارات ناشی از زمین لرزه ، نشست زمین ، جابجایی (لغزش ) لایه های زمین و صخره ها.
خسارات ناشی از سرقت با شكستن حرز و دزدی ساده .
خسارات ناشی از عدم مهارت ، عدم تجربه ، اعمال بدون سوءنیت و قصد بیمه گذار و همچنین سهل انگاری كاركنان وی .
خسارات ناشی از فشارهای ایجاد شده یا خلاء، ازهم گسیختگی نیروی گریز از مركز.
خسارات ناشی از ریزش آوار، سایر عوامل خارجی و خسارات در زمان حمل و نقل كالا
غرامت صدمات جانی وبیماری واردبه اشخاص ثالث اعم از اینكه منجر به فوت شده یا نشده باشد
خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث
پرداخت هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از حوادث و خطرات مورد بیمه

مواردی كه خارج از تعهد بیمه گر است (استثنائات )
خسارات ناشی از عوامل زیر خارج از تعهدات بیمه گر است
خسارات ناشی از اشتباه در طرح پروژه (مگر در موارد خاص )، كاربرد مصالح نامناسب و قطعات معیوب
خسارات وارد به ماشین آلات و تجهیزات ناشی از شكست مكانیكی یا الكتریكی
خسارات ناشی از عمل عمدی و سهل انگاری بیمه گذار و یا كاركنان وی
خسارات ناشی از جرائم قراردادی ، تأخیرات حادث شده در انجام و تكمیل پروژه و عدم اجراء یالغو قرارداد
خسارات ناشی از جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه جنگ داخلی ،یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش و اعتصاب كارگران
خسارات ناشی از توقیف ، ضبط و مصادره یا خرابی اموال ، یا زیان وارده به آن به دستور دولت محلی یا قانونی یا هر مقام صلاحتیدار دیگر
خسارات ناشی از واكنشهای هسته ای ، آلودگیهای مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیواكتیویته
توضیح آنكه مدت بیمه مهندسی تمام خطر نصب ، همزمان با تخلیه ماشین آلات و اشیاء مورد بیمه درمحل نصب شروع می شود و تا پایان عملیات نصب و راه اندازی ادامه خواهد داشت . بنابراین در طول مدت بیمه ، هرگونه كسری و خسارات وارد آمده در مدت زمان انبارداری ، نصب و آزمایش ، بهره برداری یا آزمایش بار تحت پوشش بیمه قرار دارد
و در ضمن دوره آزمایش یك پروژه كه معمولا تا مدت ۴ هفته است نیز تحت پوشش بیمه است

بیمه مهندسی کارآفرین بیمه تمام خطر
بیمه مهندسی تمام خطر مقاطعه كاران (CAR)
گسترش سریع تكنولوژی و توسعه ابزارهای ساخت و كاربرد مواد اولیه جدید در زمینه صنایع و مهندسی برای ساخت پروژه های ساختمانهای مسكونی ، اداری ، بیمارستانها، مدارس ، تئاترها، كارخانه ها، نیروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، آب بندها، تونلها، سیستمهای آبرسانی و زهكشی ، بندرگاهها و ایجاد كانالها باعث شده كه از طرف مقاطعه كاران تقاضایی نسبت به این نوع پوشش بیمه ای ایجاد شده است . این نوع بیمه ، رشته جدیدی شمرده می شودو كاربرد آن در جبران خسارت كارهای مورد مقاطعه از قبیل خاكبرداری ، انجام امور تسطیح ، اجرای موقت تأسیسات مورد نیاز كارگاهی و پروژه های اصلی است .

مواردی كه در تعهد بیمه گر می باشد.
حدود پوشش این نوع بیمه نامه همان گونه كه از نام آن استنباط می شود یك بیمه تمام خطر است كه كلیه خطرات متداول در این زمینه را پوشش می دهد، مگر خطراتی كه صراحتاً در شرایط عمومی بیمه نامه مستثنی شده باشد،به عبارت دیگر بیمه گر مسئول پرداخت هرگونه خسارت و ضرر و زیان مالی ناگهانی است كه در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده و یا مراحل مختلف پروژه در محل مورد بیمه وارد شود.
خسارات ناشی از عوامل زیر در تعهد بیمه گر است :
خسارات ناشی ازآتش سوزی ، صاعقه ،انفجار، سقوط هواپیما و خسارات ناشی ازعملیات آتش نشانی .
خسارات ناشی از سیل ، باران ، برف ، بهمن ، امواج دریا و طوفان .
خسارات ناشی از زمین لرزه ، نشست زمین ، جابجایی (لغزش ) لایه های زمین و صخره ها.
خسارات ناشی از عدم مهارت و تجربه ، اعمال بدون سوءقصد و نیت بیمه گذار و هم چنین سهل انگاری كاركنان بیمه گذار.
خسارات ناشی از سرقت با شكستن حرز و دزدی ساده .
در پوشش تمام خطر مقاطعه كاری ، خسارات وارده به مصالح ساختمانی ، ماشین آلات ساختمانی و تجهیزات كارگاهی در محل ساخت پروژه و یا در حین حمل و نقل و یا سوار یا پیاده كردن ، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

مواردی كه خارج از تعهد بیمه گر است (استثنائات )
بیمه گر خسارات ناشی از عوامل زیر را جبران نخواهد كرد :
خسارات ناشی از جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ، جنگ داخلی ، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش و اعتصاب كارگران .
توقیف ، ضبط، مصادره ، خرابی اموال یا زیان وارد به آن به دستور دولت محلی یا قانونی یا هر مقام صلاحتیداردیگر.
واكنشهای هسته ای ، آلودگیهای مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیواكتیویته .
عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار.
تعطیل تمام یا قسمتی از كار.
خسارتهای ناشی از نقشه غلط.
هزینه های تعویض یا رفع نواقص كار یا مصالح ساختمانی .
فرسودگی و یا پارگی و فساد در اثر مواد شیمیایی و زنگ زدگی و خرابی ناشی از عدم استعمال وشرایط عادی جوی .
شكستگی و اختلال در كار تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزات كارگاه .
خسارتهای وارد به پرونده ها، نقشه ها، دفاتر، صورت حسابها، پولهای رایج ، تمبرها، اسناد، سفته ،اسكناس و اوراق بهادار.
دوره اعتباربیمه نامه باشروع فعالیت و تخلیه كالای موردبیمه درمحل اجرای پروژه شروع و پس ازتكمیل ساختمان ، در زمان تحویل و یا بهره برداری خاتمه می یابد.
قراردادهای CAR معمولا یك دوره ۱۲ ماهه دارد، كه در این مدت می توان تحت پوشش بیمه گر قرارگرفت .