بیمه دندانپزشکی

بیمه دندانپزشکی dandanpezeshki

بیمه دندانپزشکی

بیمه دندانپزشکی

بیمه دندانپزشکی sos بیمه دندان پزشکی اس او اس بیمه کمک رسان ایران
 
به دنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات دندانپزشکی به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح دندانپزشکی کمک رسان از تاریخ 1398/01/01 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

مشخصات عمده طرح ها به شرح زیر است :
 
  طرح طلایی طرح نقره ای
سقف تعهدات سالیانه (ریال) 4،000،000 15،000،000
حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال) 7،950،000 4،750،000